Zápis do MŠ Přepychy pro školní rok 2018/2019  proběhne ve čtvrtek dne 10.5.2018 od 14:30 hod. do  16:30 hod. v budově MŠ v Přepychách.

Budete si moci prohlédnout budovu MŠ a děti si mohou pohrát.

 

K zápisu vezměte s sebou:

  • občanský průkaz (rodiče)
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte do MŠ – nechat potvrdit u lékaře!

Tiskopisy je možno  vyzvednout přímo v MŠ Přepychy nebo stáhnout  zde:

Žádost o přijetí do MŠ + vyjádření lékaře


 

Přijímací řízení  (viz. Školní řád MŠ)

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá většinou od 2. května do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů řídící učitelka mateřské školy.

Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu a správním řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ od ředitele školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je zdravotně způsobilé navštěvovat MŠ. Zdravotní stav je zaznamenán lékařem na Evidenčním listu dítěte.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyplní Evidenční list dítěte, vyzvednou si informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ:

V případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ, budou přednostně přijímány děti, které splní následující kritéria.

1/ dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje

2/ dítě s trvalým pobytem na území obce Přepychy, která MŠ zřizuje, od nejstaršího dítěte po nejmladší (k předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti mladší dvou let)

3/ podle věku (od nejstarších po nejmladší)