Úplata za předškolní vzdělávání je každoročně vypočítána z nákladů na provoz MŠ Platnost od 1. 9. do 31. 8. školního roku. 

(viz. Školní řád MŠ)

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:  

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 odst. 2). Od 1.1.2013 budou děti s odkladem školní docházky platit úplatu v plné výši, pokud neplatí výjimky – viz. níže (osvobození – čl. 6 Vyhláška č.214/2012).  Úplata za předškolní vzdělávání činí pro školní rok 2016/17 200 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2). Pro děti dle platnosti čl. 3(vyhláška č.214/2012), odst.2, se počítá 2/3 nákladů, tj. 134 Kč měsíčně. Rodiče, kterých se týká snížení úplaty, si podají žádost. O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (Školský zákon, § 164, odst. a).  Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).


Úplata za školní stravování dětí 

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny při mateřské škole. 

Způsob platby 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1 d).  Všechny platby probíhají v hotovosti proti potvrzení u paní Rohlenové, vedoucí školního stravování.  Platby za měsíc jsou prováděny zálohově do konce předcházejícího měsíce.   V době přerušeného provozu (čerpání dovolené zaměstnanců, malý počet žáků = ekonomické důvody) se školné a stravné nevybírá.